برنامه ریزی نوروزی(سال 1397)خدمات پس از فروش پاریزان صنعت-۲۰۱۸/۴/۳

برنامه ریزی نوروزی خدمات پس از فروش پاریزان صنعت

تاریخ

روز

تکنسین آماده به خدمت برای مراجعه به محل

برنامه ریزی خدمات

کلیبراسیون تعمیرات سوخت سنج

مهندسی / پشتیبانی معاینه فنی از راه دور

شماره های آماده پاسخگویی

96/12/28

دوشنبه

مرادی - مولایی

حسینی- آماده پاسخگویی با شماره 09011706648

تعطیل

خلیل پور - تبریز پوران

آقای مولایی 09123047881

96/12/29

سه شنبه

تعطیل

تعطیل

تعطیل

97/01/01

چهارشنبه

97/01/02

پنجشنبه

خلیل پور - تبریز پوران

97/01/03

جمعه

خلیل پور - تبریز پوران

آقای مرادی 09372811852

97/01/04

شنبه

خلیل پور - تبریز پوران

97/01/05

یکشنبه

مرادی

حسینی- آماده پاسخگویی با شماره 09011706648

شعبان نژاد

خلیل پور - تبریز پوران- تیموری

97/01/06

دوشنبه

مرادی

حسینی- آماده پاسخگویی با شماره 09011706648

شعبان نژاد

خلیل پور - تبریز پوران- تیموری

97/01/07

سه شنبه

مولایی

خانم مینوچهر

شعبان نژاد

خلیل پور - تبریز پوران- تیموری

آقای تبریز پوران 09395040951

97/01/08

چهارشنبه

مولایی

خانم مینوچهر

شعبان نژاد

خلیل پور - تبریز پوران- تیموری

97/01/09

پنجشنبه

مولایی

تعطیل

تعطیل

خلیل پور - تبریز پوران- تیموری

97/01/10

جمعه

تعطیل

تعطیل

97/01/11

شنبه

خلیل پور - تبریز پوران

برنامه ریزی خدمات خانم حسینی 09011706648

97/01/12

یکشنبه

خلیل پور - تبریز پوران

97/01/13

دوشنبه

تعطیل

97/01/14

سه شنبه

حمید وفاپور

خانم حسینی

خانم احمدی

خلیل پور - تبریز پوران

97/01/15

چهارشنبه

حمید وفاپور

خانم حسینی

خانم احمدی

خلیل پور - تبریز پوران

آمار بازدید
امروز:
دیروز:
این ماه:
امسال:
کل: