برنامه ارائه خدمات شرکت پاریزان صنعت در ایام نوروز 1398-۲۰۱۹/۳/۱۹

برنامه ارائه خدمات در ایام نوروز 98
روز

تاریخ

تعمیرات سوخت سنج
و پشتیبانی معاینه فنی
داخل شرکت

پشتیبانی معاینه فنی
از راه دور

کالیبراسیون

برنامه ریزی

خدمات
یکشنبه

98/01/04

تعطیل

پشتیبانی معاینه فنی از راه دور
آقایان خلیل پور و تبریزپوران

تعطیل


دوشنبه

98/01/05

آقایان خلیل پور- تیموری-شفائی

-

خانم خدایار

خانم حسینی

آماده به خدمت


سهشنبه

98/01/06

آقایان خلیل پور-شفائی

-

خانم خدایار

خانم خسروی

آماده به خدمت


چهارشنبه

98/01/07

آقایان خلیل پور- تبریز پوران-شفائی

-

خانم خدایار

خانم مینوچهر

آماده به خدمت


پنجشنبه

98/01/08

تعطیل

پشتیبانی معاینه فنی از راه دور
آقایان خلیل پور و تبریزپوران

تعطیل

آماده به خدمت


جمعه

98/01/09

تعطیل


شنبه

98/01/10

آقایان تیموری-تبریز پوران

-

آقای قربانی

آقای فشی

آماده به خدمت


یکشنبه

98/01/11

آقایان تیموری-تبریز پوران

-

آقای شعبانژاد

آقای فشی

آماده به خدمت


دوشنبه

98/01/12

تعطیل

تعطیل


سهشنبه

98/01/13


چهارشنبه

98/01/14


پنجشنبه

98/01/15

آقای تبریز پوران


جمعه

98/01/16

 


تماس های ضروری


شماره تماس تعمیرات سوخت سنج و پشتیبانی معاینه فنی

تماس شرکت

02636101386-90(داخلی های 212-216 )


شماره تماس واحد کالیبراسیون

02636101386-90(داخلی های 271-275 )


شماره تماس واحد برنامه ریزی

02636101386-90(داخلی های 242-241-273 )


شماره های پشتیبانی معاینه فنی از راه دور (در روزهای تعیین شده)

آقای خلیل پور

09124842925


آقای تبریز پوران

09395040951


شماره تماس پشتیبانی خدمات پس از فروش

آقای ابوالفضلی

09014683706-09127335901


 

آمار بازدید
امروز:
دیروز:
این ماه:
امسال:
کل: