بافر استاپ

 بافر استاپ

 

شرکت پاریزان صنعت انواع استاپرهای اصطکاکی و ثابت را براساس نیاز کاربر و مشخصات وسایل نقلیه ریلی، شامل ﯾﮏ ﺳﺎزه اﺻﻠﯽ و ﯾﮏ ﺿﺮﺑﻪ ﮔﯿﺮ جهت راه آهن و مترو ارائه می نماید
بافر استاپ یا استاپر جهت قرارگیری ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ایمنی و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺮوج احتمالی ﻗﻄﺎر از رﯾﻞ راه آﻫﻦ در اﻧﺘﻬﺎی ﺧﻄﻮط راه آﻫﻦ قرار می گیرد
سازه اصلی بافراستاپ و ضربه گیر ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ رﯾﻠﯽ و تامپون ها وکوپلر های واگن و لوکوموتیو طراحی می شود
بافراستاپ تولید پاریزان صنعت دارای طول عمر بالا و هزینه های تعمیر و نگهداری پایین می باشد
اﯾﻦ اﺳﺘﺎﭘﺮﻫﺎ در صنعت ریلی، ﺑﻨﺎدر، ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت، ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﻮﻻد، معادن و ﻏﯿﺮه در اﻧﺘﻬﺎی ﺧطوط ریلی بکار برده می شوند
بافراستاپ جهت توقف ایمن و کنترل شده وسیله نقلیه ریلی در صورتی که ﺗﺮﻣﺰﻫﺎی وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ رﯾﻠﯽ ﻋﻤﻞ ﻧﮑﻨﺪ، استفاده می شوند

آمار بازدید
امروز:
دیروز:
این ماه:
امسال:
کل: